Användarvillkor

  1. Plattformsaktivitet
  2. Plattformsinnehåll och immateriell äganderätt
  3. Innehåll från tredje part
  4. Ansvarsfriskrivning
  5. Användning av plattformen
  6. Personliga konton
  7. Meddelandesystem
  8. Ansvarsbegränsning

*Version 24. Maj 2018*
Åtkomst till och navigering på denna plattform, inklusive webbplatsen www.stillactive.se, innebär att du accepterar de bestämmelser som anges i dessa användarvillkor (”Villkor”). Användare av plattformen (”Användare”) som inte accepterar innehållet i användarvillkoren bör omedelbart stoppa åtkomst till och navigering av plattformen.

Still Active förbehåller sig rätten att helt eller delvis ändra dessa användarvillkor. Användare som inte accepterar sådana ändringar bör överväga om de ska fortsätta ha åtkomst till plattformen; användning av plattformen efter publicering av ändringar, innebär att du accepterar desamma för användarens del.

Ordalydelsen i dessa användarvillkor ska tolkas i enlighet med bestämmelserna i plattformens rättsliga villkor.

1. Plattformsaktivitet

Denna plattform är en marknadsplats specialiserad på marknadsföring och försäljning av fritidsaktiviteter och andra tjänster (”Tjänster”).

Inom plattformen finns flera funktioner för att informera användare av de tjänster, som finns tillgängliga på plattformen och för att underlätta slutförandet av en beställning, såsom användarnas förmåga att:


Användare uppmanas att tillhandahålla sann, korrekt och aktuell personlig information samt att uppdatera sin personliga information (”Personlig information”) vid tidpunkten för anmälan om denna är föråldrad och att läsa sekretesspolicyn och om cookies i samband med behandling av personlig information.

2. Plattformsinnehåll och immateriell äganderätt

Informationen, bilderna, fotografiskt material, produkterna och i allmänhet hela innehållet i plattformen eller någon del av detta innehåll (”Plattforminnehåll”) ägs av Still Active, dess licensgivare eller innehållsleverantörer. Allt plattformsinnehåll skyddas av immateriella rättigheter, och är inklusive, men inte begränsat till lagar om varumärken, upphovsrätt, patent, varumärken eller andra lagar samt internationella fördrag om immateriella rättigheter.

Kopiering, nedladdning, distribution, modifiering, skapande av derivat eller extrakt, publicering eller annan användning eller utnyttjande av plattformens innehåll utan föregående skriftligt samtycke från relevant rättighetsinnehavare eller, beroende på omständigheterna, någon annan rättighetsinnehavare, när sådan aktivitet inte uttryckligen har godkänts av plattformen, är förbjuden. Reproduktion av plattformsinnehåll för försäljning, distribution för kommersiella ändamål, vid obehörig inläggning eller publicering på andra plattformar eller för professionellt syfte, är också förbjudet.

3. Innehåll från tredje part

Plattformen kan innehålla, använda eller visualisera innehåll som skapats av tredje part, information som härrör från offentliga källor och/eller länkar till externa plattformar eller webbplatser som förvaltas av tredje part (gemensamt ”Innehåll från tredje part”). Still Active har ingen kontroll över och övervakar inte heller innehåll från tredje part och tar inte något ansvar eller ansvarar för dess riktighet, säkerhet eller tillförlitlighet för tredje parts innehåll.

Still Active friskriver sig från allt ansvar gentemot användarna i förhållande till eventuella förluster och skador som kan uppstå eller som kan kopplas till användning av tredje parts innehåll.

I vissa fall kan plattformen innehålla länkar till tredje parts webbplatser, som därför inte tillhör Still Active eller står under vår ledning eller kontroll (”Tredje parts webbplatser”). Innehållet på sådana webbplatser ligger utanför kontrollen av Still Active, som därmed avsäger sig allt ansvar för tredjeparts webbplatsers trovärdighet, fullständighet och legitimitet. Still Active avvisar allt ansvar för innehåll på tredje parts webbplatser och för alla konsekvenser som följer av tillgång och navigering till sådana tredje parts webbplatser av användaren.

4. Ansvarsfriskrivning


Still Active kan inte på något sätt garantera att plattformen, inklusive relevant plattformsinnehåll, -tjänster och -funktioner, kommer att vara fria från avbrott, att alla fel som uppstått på plattformen, kommer att åtgärdas eller att användningen av plattformen medför ett specifikt resultat. Vidare erkänner Still Active inte någon garanti, uttrycklig eller underförstådd, inklusive någon garanti för noggrannhet, fullständighet, icke-kränkning av tredje parts rättigheter, marknadsföringsanpassning eller lämplighet för ett visst ändamål.

5. Användning av plattformen

Användare kan använda plattformen och plattformens innehåll uteslutande för personliga ändamål, utan kommersiellt syfte och på det sätt som överensstämmer med användarvillkoren.

Användningen av plattformen kan inte på något sätt innebära upprättande av något professionellt förhållande med användarna, även om de senare är inblandade i publicering av recensioner, bidrag, inlägg av något slag eller genom agenturförhållande eller redaktionellt samarbete.

Still Active förbehåller sig rätten att avbryta eller tillfälligt stoppa tillgången till eller användningen av plattformen för användaren, även utan föregående meddelande, om de anser att användarvillkoren för plattformen har brutits eller där det är nödvändigt av säkerhetsskäl.

6. Personliga konton

Användaren förbinder sig att tillhandahålla personuppgifter som är sanna och korrekta vid registreringstidpunkten för ett personligt konto och att uppdatera dessa regelbundet.

Registrerade användare uppmanas att lagra sina personliga åtkomstuppgifter på ett lämpligt sätt. Registrerade användare måste omedelbart kommunicera med plattformen om otillåten användning av personuppgifter för personliga uppgifter sker.

Registrerade användare är ansvariga för all aktivitet som utförs via personliga konton och kan hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår på grund av felaktig användning av deras personliga åtkomstuppgifter eller för missbruk av de tjänster som tillhandahålls av personkontot.

7. Meddelandesystem

Användare kan interagera med säljare via meddelandesystem inbäddade i plattformen (”Meddelandesystem”).

Meddelandesystemen är mestadels avsedda att göra det möjligt för användare att göra förfrågningar med säljare om tjänsterna och/eller i samband med bokningar.

Användare bör avhålla sig från att söka medicinsk rådgivning eller andra råd som inte är strikt relaterade till tjänster och bokningar.

Meddelandesystemet kan också användas för att kommunicera med andra användare.

Alla användare ska avstå från att använda meddelandesystemet för att kommunicera eller cirkulera och diskriminera, olagligt, sexuellt, olämpligt eller kommersiellt innehåll. Still Active avsäger sig allt ansvar för innehåll i meddelanden som lämnas av användaren.

Still Active förbehåller sig rätten att komma åt och inspektera användarmeddelanden, ta bort användarmeddelanden, avbryta eller blockera personliga konton eller söka lämpliga rättsmedel, inklusive lämpliga rättsliga åtgärder, om ett brott mot dessa användarvillkor misstänks och/eller upptäcks.

8. Ansvarsbegränsning

All information om tjänster på plattformen är avsedd för och publicerad endast för beskrivningar eller marknadsföringsändamål.

Trots åtagandet att säkerställa att all information som finns tillgänglig på plattformen är korrekt och ofta uppdaterad, ger Still Active ingen garanti för sanningshalten, fullständigheten, noggrannheten eller den aktuella giltigheten av den information som finns på plattformen, inklusive till exempel beskrivningar av produkter, tjänster, priser och/eller indikationer på tillgänglighet som visas på plattformen.

Plattformen kan modifiera eller tillfälligt eller permanent ta bort vissa produkter och/eller tjänster eller ändra försäljningspriserna för sådana tjänster eller andra produkter utan att underrätta användarna om dessa ändringar.

I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, kommer Still Active under inga omständigheter att vara ansvariga för de användare, kunder eller tredje parter för eventuella skador eller förluster som härrör från användning av plattformen och/eller plattformens innehåll.

Med hänvisning till processen för inköp av tjänster, uppmanas användaren att läsa igenom försäljningsvillkoren: http://ec.europa.eu/ ODR

Användaren accepterar också att hålla sig själv skadelös och att hålla Still Active skadelös i förhållande till alla rättsliga åtgärder, krav eller anspråk från tredje parters sida inklusive skador och kostnader, inklusive juridiska kostnader, som härrör från eller är kopplade till oregelbunden och/eller olaglig användning av plattformen av användarna eller andra personer som omfattas av deras kontroll eller ledning.